Kennismaking, invoering en aanmelding - Teamtrainingen


Teamtrainingen

De invoering van De Vreedzame School gaat in het eerste invoeringsjaar gepaard met vijf bijeenkomsten voor het onderwijzend personeel van (ongeveer) een dagdeel. Ook kan ervoor gekozen worden om een combinatie van dagdelen en hele studiedagen te maken. Het tweede invoeringsjaar telt drie teambijeenkomsten. Deze trainingen worden verzorgd door een gelicenceerde trainer die is opgeleid door de CED-Groep. In de trainingsbijeenkomsten maken de leerkrachten kennis met de uitgangspunten van het programma en de lessen.

De training is verder gericht op:

  • een gezamenlijke visieontwikkeling in team en het creëren van draagvlak voor De Vreedzame School
  • het kunnen toepassen van de principes van De Vreedzame School in het dagelijks handelen
  • zelfreflectie: hoe ga ik zelf als persoon met conflicten om, en kan het ook anders?
  • hoe kan ik als leerkracht en als team verantwoordelijkheden van leerlingen vergroten?
  • het maken van gezamenlijke afspraken in het team over hoe De Vreedzame School invulling krijgt in de eigen school
  • het langzaam maar zeker toewerken naar een andere cultuur in de school

Stuurgroep
De stuurgroep of werkgroep is de spil van de vernieuwing en vormt het contact tussen de school en de trainer. De schoolleiding, enkele leerkrachten (soms ook interne begeleiders) uit verschillende bouwen en de trainer hebben zitting in de stuurgroep.
De stuurgroep volgt de ontwikkeling, dient als vraagbaak, bereidt samen met de trainer de bijeenkomsten voor, speelt een actieve rol in de teambijeenkomsten en evalueert de training. Voorstellen die in de bijeenkomsten zijn gedaan, worden door de stuurgroep vaak uitgewerkt en in een teamvergadering besproken. De stuurgroep bewaakt de afspraken die eruit voortkomen.
De leden van de stuurgroep voeren, indien praktisch haalbaar, ook klassenbezoeken uit, en voeren de nagesprekken met de leerkrachten. Verder zorgt de stuurgroep voor informatievoorziening naar de ouders, voor het verzamelen van ideeën om het programma te versterken, en voor het regelmatig terug laten komen van De Vreedzame School op team- en bouwvergaderingen.

Leerkracht als model
Bij een vernieuwing als die van De Vreedzame School staat de leerkracht centraal. Meer nog dan bij elke andere vernieuwing. De Vreedzame School onderwijs je met je hart! Dat betekent dat de leerkracht zichzelf, als mens, inzet om het gewenste resultaat te bereiken. Het gedrag en de onderliggende overtuigingen van een leerkracht vormen dus de belangrijkste aangrijpingspunten bij het vormgeven van De Vreedzame School. Zo zorgvuldig als de leerkracht is in het onderwijzen van taal en rekenen, net zo zorgvuldig moet hij of zij zijn in het aanleren van verantwoordelijkheid, omgangsvormen en zelfreflectie.
Naast het geven van de lessen Vreedzame School, zijn er natuurlijk veel meer manieren om de inhoud en filosofie van De Vreedzame School over te dragen. Met name het benutten van de ‘teacheable moments’ is van belang: situaties en momenten die zich voordoen in de praktijk van alle dag waarin je aangeleerde begrippen en vaardigheden kan toepassen, of nieuwe begrippen en vaardigheden kunt aanleren.
Daarnaast sta je als leerkracht elk moment, elke dag model: in alles wat je doet leef je het gewenste gedrag voor (kinderen bedanken, groeten, uit laten spreken, conflicten op de juiste manier oplossen, kinderen keuzes geven, kinderen op eigen benen zetten, democratisch omgaan met de groep, enzovoort). Klassenbezoeken kunnen helpen bij het voorhouden van de spiegel: hoe doe ik het eigenlijk als leerkracht en wat kan ik wellicht anders doen?

Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW