Wat is De Vreedzame School? - Leerlingparticipatie

Leerlingparticipatie

Een belangrijke pijler van De Vreedzame School is leerlingparticipatie, waarbij we ons richten op vergroting van de actieve betrokkenheid van leerlingen in de klas en in de school. Hiermee willen we kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. We reiken verschillende mogelijkheden aan om leerlingen bij allerlei activiteiten en onderwerpen te betrekken en meer taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school te geven. Dit begint al bij het begin van het schooljaar waar kinderen met elkaar op zoek gaan naar wat er binnen de groep moet gebeuren om alles goed te laten verlopen. Vervolgens worden de taken die bedacht zijn onder de kinderen of groepjes kinderen verdeeld.

Verder kunt u denken aan vormen van leerlingparticipatie als:

Gemeenschapstaken in de school
u kunt hierbij denken aan klas overstijgende taken. Naast leerlingmediatie wordt onderzocht welke andere vormen van participatie (waarbij bijvoorbeeld oudere leerlingen jongere leerlingen helpen) ingevoerd kunnen worden.
• Gemeenschapstaken in de buurt
Als leerlingen eraan gewend zijn om de verantwoordelijkheid voor taken in de klas en in de school op zich te nemen, dan kunnen ze hun verantwoordelijkheid ook uitbreiden naar de directe omgeving van de school: een bijdrage aan de buurt.
• Commissies in de klas
Een andere mogelijkheid om participatie van leerlingen structureel vorm te geven is het invoeren van commissies in de klas. Na een basisles wordt samen met de groep onderzocht aan welke commissies behoefte is, of waar belangstelling voor is. Mogelijke commissies zijn o.a.: een feestcommissie, een lokaalcommissie, een zorgcommissie.
• Commissies in de school
Ook het instellen van een klasoverstijgende commissie met vertegenwoordigers uit de groepen is mogelijk. Hiermee kan tegelijkertijd, naast het werken aan leerlingparticipatie, een belangrijk democratisch principe (vertegenwoordiging van een achterban) op een betekenisvolle wijze worden toegepast. Ook hier zijn weer allerlei mogelijkheden: een pleincommissie, een feestcommissie, een veiligheidscommissie, een crea-commissie, etc..
• Verkiezingen voor de (school)commissie
Bij het in het leven roepen van een (klasoverstijgende) commissie kan een verkiezingsproject voor de klas of de hele school georganiseerd worden, om zo te komen tot de oprichting van een dergelijke commissie. Zo’n verkiezing gaat gepaard met campagne voeren, kandidatenlijsten, een stembureau, e.d. Hetzelfde kan in het klein ook in de klas plaatsvinden.

Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW