Voor wie - Nieuwkomerskinderen


Nieuwkomerskinderen

De instroom van vluchtelingenkinderen stelt het onderwijs voor een boeiende uitdaging. Veel nieuwkomerskinderen hebben namelijk na het verkrijgen van status en een plek binnen een gemeente moeite met integratie en het leven buiten school. Zij hebben vaak veel meegemaakt en land, familie en vrienden moeten achterlaten. Sommigen hebben oorlogservaringen, die moeilijk zijn om te verwerken.
Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Er is behoefte aan een integrale aanpak, voor kinderen, hun ouders, scholen en wijken. Per augustus 2020 zijn er daarom speciale lessen en activiteiten beschikbaar, aansluitend bij het basiscurriculum van De Vreedzame School. Deze speciale leergang voor nieuwkomerskinderen is tot stand gekomen met de hulp van Stichting Kinderpostzegels.

Afgestemd op taalniveau nieuwkomers
Veel scholen zijn positief over De Vreedzame School en willen de lessen gebruiken in hun werk met nieuwkomerskinderen. Aanpassing van het lesmateriaal is echter nodig, want het bestaande curriculum is te talig en niet multicultureel genoeg voor de nieuwkomerskinderen, die nog weinig vaardig zijn in de Nederlandse taal. Bovendien is de groep kinderen met een vluchtachtergrond erg kwetsbaar en dat vraagt om meer aanpassing en afstemming door de leraar.

Lessen en activiteiten
Het nieuwe materiaal is verdeeld over de bekende zes blokken van De Vreedzame School. Er zijn bij het reguliere lesprogramma (herziene curriculum, wat ook in zomer 2020 gereed is) aanvullende activiteiten voor de onderbouw (groep 1 - 2) en aanvullende lessen voor de midden-bovenbouw (groep 3 – 8) gemaakt.

- Activiteiten per blok voor de jongste kinderen in de leeftijd van groep 1-2 (en eventueel 3).

Vijf activiteiten per blok. Per activiteit zijn meerdere onderdelen beschreven die de leerkracht gedurende de week op momenten kan inzetten waarop dit in het lesprogramma goed past.

- Lessen voor kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met groep 8. 

Vijf lessen per blok (30 lessen in een jaar) met eenzelfde opbouw en lay-out als de lessen in het basiscurriculum. Na iedere les zijn er twee vervolgactiviteiten. Deze activiteiten bieden mogelijkheden om wat er in de les aan bod komt toe te passen of verder te verdiepen in de rest van de week.

Daarnaast komt er een lijst van niet-talige ‘Binnenkomers en Afsluiters’, een aanvulling op de inleiding van het programma  en de gecertificeerde trainers worden uitgebreid geïnformeerd om zo de scholen die deze leergang willen gebruiken te kunnen helpen bij vragen. Met deze aanpassingen maken we het mogelijk dat scholen een doorgaande lijn bieden in hun pedagogische aanpak.

Bredere doelgroep
Gezien de minder talige insteek zijn de nieuwe lessen en activiteiten ook bruikbaar voor een bredere doelgroep: klassen/scholen met allerlei soorten nieuwkomers, kinderen met een taalontwikkelingsachterstand en/of trauma. Ook voor kinderen met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden kan dit programma helpend zijn.

Lesbrieven
Naast deze lessen, verschijnen er ook lesbrieven voor deze doelgroep voor scholen die niet met ons programma werken. Deze lesbrieven verschijnen op het openbare deel van de website van de Vreedzame School.
Wanneer beschikbaar?
Vanaf de zomer 2020 is het materiaal beschikbaar via het Deelnemers Domein. Ook de lesbrieven zijn dan op het publieke deel te vinden.

Wanneer beschikbaar?
Vanaf de zomer 2020 is het materiaal beschikbaar via het Deelnemers Domein. Ook de lesbrieven zijn dan op het publieke deel te vinden

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW